Проектни дейности

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

От месец октомври 2020 година ДГ  „Дъга“ продължава работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език от уязвими групи; Дейност 2 – провеждане дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни пособия, помагала и други.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.
В детската градина са сформирани две групи от 12 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

В ДГ „Дъга“ гр. Котел продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в неучебно време през месец юни; юли 2020г. Сформирани са две групи с общо 8 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна на открито, при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят чудния свят на българския език.

През месец октомври 2019г. в детска градина „Дъга“ стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи и Дейност 2 – провеждане дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни пособия, помагала и други.

Участие на ДГ „Дъга“ в други проектни дейности:

  • НП „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти” Дейност 1 и 2
  • Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”
  • Схема „Училищен плод“ за предоставяне на плодове и  зеленчуци  в учебните заведения.
  • Схема „Училищно мляко“ за предоставяне на млечни продукти в учебните заведения.
  • Проект за предоставяне на средства по реда на ПМС №46 /19.03.2020г. За периода 01.01.2021г-31.12.2021г. МОТО НА ПРОЕКТА:„Спорт, игри и разходки –здраве,сила и красота“