Групи

В детска градина „ Радост „ се отглеждат и възпитават 34 деца от 2-6 годишна възраст в две групи.

1 смесена разновъзрастова подготвителна (2-6 г.) в с. Филаретово с учители Гюлджан Кобак – СУ и Ширин Балканлъ – Директор с група.

И една изнесена смесена разновъзрастова подготвителна (2-6 г. ) в с. Тича с учители:

Хатидже Алиева – СУ и

Елиф Топчиева – Учител .

Педагогическата дейност включва занимания по български език и литература , математика, изобразително изкуство , физическа и игрова култура. Използват се програмните системи на издателство Булвест-Анубис 2000 и ползваме техните помагала . Няма дейности извън държавните образователни изисквания. Детското заведение се обслужва от медицинска сестра Фатме Индже и разполага с специализиран медицински кабинет.