За нас

Актуалниданни:

ДГ „ Радост „ е публична общинска собственост . Детското заведение е разположено в сградата ОУ „Д-р Петър Берон „ . Занималните разполагат с маси, столчета,стилажи,кътове за игра. Сградният фонд  е в добро състояние,тъй като за същият се полагат системни грижи, както от персонала, така и с помощта на община Котел.През 2010 г. е извършена подмяна на дограма.

Екипът на детската градина:

В ДГ „ Радост „ работят 4 педагози с висше образование , 2 учители птитежават 5 ПКС, 1 притежава 4 ПКС .

  • Директор – Ширин Балканлъ

  • Старши учители – Гюлджан Кобак , Хадидже Алиева

  • Учител – Елиф Топчиева

  • 4 непедагози работят като помощен и адмиснистративен персонал

  • Касиер-домакин – Къймет Исмаилова

  • Готвач – Къймет Исмаилова

  • Чистач/Хигиенисти – Айше Джинова , Фазиме Яланджиева

  • Чистач / Хигиенист / по програма / – Фатме Ферадова