Групи

В ДГ „ Слънчо” са сформирани 8 групи по възрастов признак:

  • Първа възрастова – 2 групи,
  • Втора възрастова – 2 група,
  • Трета възрастова подготвителна 5 г – 1 група,
  • Четвърта възрастова подготвителна 6 г – 2 групи,
  • Разновъзрастова /2-6г. – 1 група,

 

 

 

Всяка група е със свой индивидуален облик дължащ се на логото, което са избрали колегите за име на групата.

ГРУПИ:

Първа група „ПАЛЕЧКА“

Първа „Б“ група „БАМБИ“

Втора „А“ група „ТУИТИ“

Втора „Б“ група „МЕЧО ПУХ“

Подготвителна група „ФЕЯ“

Подготвителна „А“ група „ДЕЛФИНЧЕ“

Подготвителна „Б“ група „МИКИ МАУС“

Разновъзрастова група „ПЧЕЛИЧКА“

 

Проектна дейност

В двете първи групи работят по НП „Успяваме заедно“ Модул „Хубаво е в детската градина“. ДГ „Слънчо“  единствено от 6-те детски градини в  Община Котел, е с одобрен проект по тази програма.

През изминалата учебна година, в желанието си да помогнем на децата и семействата, от малките групи, за по-плавно преминаване на процеса на адаптиране на децата към новата среда в детската градина, се включихме в  НП „Успяваме заедно“ чрез прилагане  Педагогическа практика/ПП „Утринна приказка“,в групите „Туити“ и Мечо Пух“

ГАЛЕРИЯ:

 

За втора година в 5 от  групите са изградени подгрупи които под ръководството на старши учители са включени към Дейност 1 на НП “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ па Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“/ОП „НОИР“/ Дейност 1 „ Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“

 

 ДГ „Слънчо“  е определена от детските градини в Сливенска област, да бъде включена в  Проект „ Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ – Компонент 3.

Целта на този компонент е да осигури достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения в три области – Бургас, Сливен и Стара Загора.

Дейностите по проекта са в рамките на Пилотно прилагане на „Гаранция за детето“ в България (Фаза III от подготвителното действие на ЕК)
Проект“ Подкрепа за приобщаващо образование“,
осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „НОИР“ 2014 – 2020

НП „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти” Дейност 1 и 2

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст – Модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”

  • Схема „Училищен плод“ за предоставяне на плодове и  зеленчуци  в учебните заведения.
  • Схема „Училищно мляко“ за предоставяне на млечни продукти в учебните заведения.