Групи

В ДГ „ Слънчо” са сформирани 8 групи по възрастов признак:

  • Първа възрастова – 2 групи,
  • Втора възрастова – 1 група,
  • Трета възрастова подготвителна 5 г – 2 групи,
  • Четвърта възрастова подготвителна 6 г – 2 групи,
  • Разновъзрастова /2-6г. – 1 група,

Всяка група е със свой индивидуален облик дължащ се на логото, което са избрали колегите за име на групата.

В двете първи групи обстановката е приказна защото те работят по НП „Успяваме заедно“ – прилагат Практиката „Утринна приказка“. ДГ „Слънчо“ е една от 3-те детски градини в област Сливен, прилагащи тази практика. Във всички групи са изградени подгрупи които под ръководството на старшите учители са включени към Дейност 1 на НП “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ па Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“/ОП „НОИР“/

В първа „А” група „ Туити“ е създадена приказна и спокойна среда, където децата да се чувстват разбрани, защитени и щастливи. Всеки ден започва с любопитни очички и топли усмивки и прегръдки. Желано и любимо място за децата, с пространство за игра, веселие, познание и общуване.

Учители Елфуда Чаушева – СУ и Пламена Костова – Учител

Леля на групата – Хатидже Чаушева– помощник възпитател

В първа „Б” група „ Мечо Пух” е организирана уютна и също приказна среда с разнообразни кътове за игри и забавления. Осигурява се възможност всяко дете да получи подкрепа за личностно развитие и приобщаване, съобразно индивидуалните си потребности.

Учители – Камелия Веселинова – СУ   и Айше Кяхя – Учител

Леля на групата – Назифе Краева – чистач/хигиенист 

Втора възрастова група „Фея“ е единствена където феите са на власт. Всичко тук се постига с вълшебна пръчица. Средата в помещенията на групата се променя, съобразно желанията на колегите. Чрез индивидуален подход към всяко дете, забавления и игрова мотивация, интерактивна среда, сътрудничество и взаимопомощ със семейството се отглеждат и възпитават здрави, себеуверени, активни и щастливи деца.

Учители – Айше Ходжова – СУ и Емел Бекирова – Учител

Леля на групата – Адиле Садуллова – помощник възпитател 

В Подготвителна 5 „А“ група „Делфинче“ е изградена атмосфера на морско дъно, където делфинчетата се чувстват в собствени води. Усилията на педагогическия екип са насочени към целенасочено педагогическо взаимодействие с децата, чрез което те да растат в зачитане на индивидуалността и свободата, да изпробват и надграждат своите познавателни възможности, развиват уменията си за позитивно общуване, учат се да оценяват обичта, взаимопомощта и приятелството.

Учители – Хатидже Харизанова – СУ и Фатме Караджова – Учител

Леля на групата – Есма Коджаахмедова – чистач/хигиенист 

В подготвителна 5 „Б“ група „Мики Маус“ децата се възпитават и обучават в позитивна образователна среда, провокираща детската активност и любознателност, даваща им възможност да разгърнат своя потенциал чрез игри и забавление, да променят света около себе си според въображението си.

Учители – Айтен Молкочева – СУ и Шерифе Садък – Учител

Леля на групата – Къймет Костова – помощник възпитател 

Подготвителна 6 „А група „Палечка” децата се чувстват спокойни и уверени, проявяват уважение, съпричастност и желание за работа в екип. Колегите развиват силна вяра и самочувствие у детето: да е знаещо, можещо, смело, честно, творящо красота и доброта! Осигуряват качествена подготовка на децата, съобразно новата социална роля „ученик“ и успешна адаптация в училище.

Учители: Шербан Карагьозова – СУ и Емине Моллова/Мирем Бозова/ – Учител

Леля на групата – Айнур Гюдюл – помощник възпитател

В подготвителна 6 „Б“ група „Бамби“ детето е във фокуса на педагогически процес, със своята уникалност и индивидуалност. Осигуряват се условия, в които бъдещите първокласници да се чувстват спокойни и уверени, да проявяват уважение, съпричастност, любознателност и компетентност. Налице е съдържателен дневен режим, гарантиращ успешен образователен процес и равен старт за училище.

Учители – Зьохре Османлъ – Главен учител и Емине Гюдюлова – Учител

Леля на групата – Гюлхан Емирова – чистач/хигиенист

Разновъзрастова 2-6 годишна група „Пчеличка“ обстановката е като в пчелен кошер, спокоен и интересен. Различните индивидуални потребности на възпитаниците държи учителите на групата в дух на постоянно творчество. Създадената среда, задоволява потребностите на всички, защото е универсална. Дава сигурност на най- малките, създава добри взаимоотношения с по-големите, възпитава чрез подражание.

Учители Шенгюл Коджаахмед – Учител и Ана Петрова/Елиф Дуралиева/ – Учител

Лели на групата – Айтен Мустафова и Шенгюл Ибрямова – чистач/хигиенисти