ДГ-Дъга

ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЪГА” ГРАД КОТЕЛ ОБЩИНА КОТЕЛ

Детската градина е открита на 1 септември 1973г. Възрожденската архитектура на детската градина е уникална, разделена на четири самостоятелни сгради, в които се възпитават, обучават и социализират деца в четири възрастови групи. Под грижите на педагогическия персонал от 8 учители и директор и  на непедагогическия персонал се отглеждат над 100 деца от различни етноси.

Децата са бъдещето и ние, възрастните, сме отговорни да ги подготвим да получат по – добри житейски шансове

Най – големият стимул за участие на децата в дейности е създаване на чувството, че са обичани, а учителите и родителите са техни партньори, които им дават сигурност, опора, свобода на действие.

Екипът на ДГ “Дъга” утвърждава модел на взаимоотношения със семейството, базиращ се на позитивност, откритост, доверие, толерантност, добронамереност, взаимопомощ.