ДГ-Радост

Добре дошли!

При нас е весело ,играем, творим и се учим да уважаваме всички хора около нас!

История на дг „ Радост“:

Дг „ Радост“ отваря врати за малките си обитатели през 1984 г. с бюджетни средства и е общинска собственост. От 2019 г. с Решение на общински съвет Котел към дг „ Радост „ е присъединение като филиал дг с. Тича , с една смесена група.

Специфично за детското заведение в с. Филаретово е , че работи с деца от турски произход .

Във филиала с. Тича са от ромски , турски и български произход. Като приоритет на екипа на ДГ е работа по проекти , с което се цели да се подобрят условията на работа, базата, средата и подобрят педагогическите практики. В момента в градината се работи по проект „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование.

Основни цели на дг „ Радост“ :

  1. Дейност, насочена към осигуряване физически и емоционален комфорт у детето на 2-6 г.;

  2. Мотивиране на бъдещия първокласник и осигуряването на обща и специална подготовка;

  3. Квалификационно усъвършенствувана на екипа на ДГ ;

  4. Повишен интерес към дейностите в ДГ . Организират се дейности (празници, състезания, изложби) съвместно с родителите , което засилва връзката със семейството и активното му участие в живота и в дейността на ДГ.