Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

От месец октомври 2020 година ДГ  „Дъга“ продължава работата си по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език от уязвими групи; Дейност 2 – провеждане дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни пособия, помагала и други.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.
В детската градина са сформирани две групи от 12 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

В ДГ „Дъга“ гр. Котел продължава допълнителното обучение по български език с децата, участващи в проектната дейност по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в неучебно време през месец юни; юли 2020г. Сформирани са две групи с общо 8 деца. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. След принудителното прекъсване, възобновяването на дейностите по Проект АПСПО започна на открито, при завишени мерки за сигурност и дезинфекция, а децата отново имат възможност да се потопят чудния свят на българския език.

През месец октомври 2019г. в детска градина „Дъга“ стартира проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Дейност 1 – предоставяне на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи и Дейност 2 – провеждане дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детските градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи,осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни пособия, помагала и други.


2023г.:

ДГ „Дъга“ гр. Котел продължава допълнителното обучение по български език с деца от уязвими групи участващи по Проект „Равен достъп до училищно образовани в условието на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001. Сформирани са четири групи с общо 18 деца. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. По проекта са назначени двама непедагогиески специалисти – пом.възпитател и образователен медиатор. Новата дейност е свъразана с организация и изпълнене на форми за интензивна работа с родителите.