Проект: „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ДГ „Дъга“ гр. Котел продължава допълнителното обучение по български език с деца от уязвими групи участващи по Проект „Равен достъп до училищно образовани в условието на кризи“ BG05M2OP001-5.001-0001. Сформирани са четири групи с общо 18 деца. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. По проекта са назначени двама непедагогиески специалисти – пом.възпитател и образователен медиатор. Новата дейност е свъразана с организация и изпълнене на форми за интензивна работа с родителите.